marți , 28 septembrie 2021, 19:36 PM
Știri / Dezvăluiri / Dosarul jurnalistului agresat a fost clasat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Vezi ce au considerat procurorii!
sedinta_5

Dosarul jurnalistului agresat a fost clasat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Vezi ce au considerat procurorii!

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea au clasat dosarul jurnalistului agresat în luna August 2014 de către primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol într-o ședință publică a Consiliului Local Buftea ce urma să înceapă în sala de festivități a primăriei.

În acest dosar Parchetul nu a dorit să permită accesul părții vătămate la dosar, ținând la secret toate documentele și declarațiile persoanelor audiate.

Vorbim despre un caz extrem de grav tratat cu indiferență de organele de cercetare penală cu atât mai mult cu cât batjocorirea unui cetățean al orașului Buftea de către edil a fost făcută în fața celor câțiva consilieri prezenți și a unor cetățeni ce așteptau cu nerăbdare sosirea președintelui de ședință. Atitudinea parchetului în acest caz este în opinia noastră descurajantă pentru un stat de drept, parchetul nu a considerat necesar tragerea la răspundere și trimiterea în judecată a primarului orașului Buftea ce a avut un comportament abuziv și nelegitim fată de o persoană ce avea tot dreptul să se afle și să asiste la această ședință a Consiliului Local Buftea îngrădind accesul la informații publice tocmai pentru a ascunde modul în care sunt cheltuiți banii publici. Vă amintim incidentul.

Ulterior, Agenția Națională de Integritate confirmă suspiciunile noastre cu privire la un posibil conflict de interese între Gheorghe Pistol si casa de avocatură SCP „VLAD, MINEA, CENUSE ȘI ASOCIAȚII”- SCA prin care s-a obținut un folos patrimonial în cuantum de 277.320 lei pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani (comunicat A.N.I.) fiind vorba de avocatul Vlad Ștefan așa cum o arată documentele prezentate parchetului în cazul jurnalistului agresat ca fiind motivul pentru care edilul nu a dorit prezența persoanei vătămate în sala de ședință.

Nu este pentru prima oară când primăria condusă de Gheorghe Pistol îngrădește accesul la informațiile de interes public, dovadă o stau dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată tocmai pentru a putea obține informații cu privire la modul în care sunt cheltuiti banii publici de către autoritatea locală și supusă monitorizării cetățenilor. Din puținele informații comunicate cu greu de primărie aflăm că instituția nu are un purtător de cuvânt deși conform Legii nr. 544/2001, Art. 16. – Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.

Primaria Orasului Buftea raspunde ca nu are Purtator de Cuvant

Asta dovedește că Primăria Orasului Buftea nu respectă și nu se supune legilor din România în vigoare tratându-le cu indiferență fiind probabil conștientă că nici o instituție nu îi va sancționa. Pai cum să-i sancționeze? Cum așa, când Primaria Orașului Buftea la expunerea expresă de motive a edilului Gheorghe Pistol este generoasă cu instanțele de judecată și parchetele locale așa cum o arată hotărârile Consiliului Local Buftea.

Hotărârea nr. 118 Din 08 Octombrie 2015 privind darea în folosinţă gratuită către Tribunalul Ilfov, a unui spatiu situat în imobilul „Casa de Cultură”, din Piata Mihai Eminescu, oraşul Buftea, judetul Ilfov, în vederea depozitării arhivei Tribunalului Ilfov şi a Judecătoriei Buftea

118

Hotărârea nr. 127 din 30 Octombrie 2015 pentru suplimentarea spatiului atribuit in folosinţă gratuită Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local nr. 156/20.12.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 6/30.01.2015, situat in Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judetul Ilfov

127

Hotărârea nr. 148 din 27 Noiembrie 2015 privind transmiterea în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui imobil teren în suprafaţă de 1869 mp situat în oraşul Buftea, Ştirbei Vodă, nr. 53 A, Judetul Ilfov, în vederea construirii sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea

148

Hotărârea nr. 149 Din 27 Noiembrie 2015 privind transmiterea în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui imobil teren în suprafata de 956 mp situat în oraşul Buftea, Ştirbei Vodă, nr. 53 A, Judeţul Ilfov, în vederea realizării unui spaţiu pentru parcarea autoutilitarelor de transport a deţinuţilor escortati la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

149

Am decis să publicăm Ordonanța de Clasare întocmită de Agent Șef Principal de Poliție Cherchez Cornel pentru a arăta modul în care a fost instrumentat cazul dar și informații care nu coincid cu realitatea. Din constatarea organului de cercetare penală reiese o informație falsă cu privire la sancționarea primită. Nu a fost dată nici o amenda. Din nota de plată eliberată de Biroul de Taxe și Impozite nu reiese o astfel de sancțiune și nici nu am primit procesul verbal de contravenție. Este evident că Organele de cercetare penală au gasit vinovat chiar victima și au clasat dosarul ca sa nu îl supere pe edil. Toate acestea ne creează impresia că odata ajuns în scaunul de Primar, edilul este de neatins și mai presus de lege. Este o realitate ce trebuie cunoscută de cetățenii orașului Buftea tocmai ca în anul electoral 2016 să fie în cunoștință de cauză atunci când își vor vota primarul pentru următorii ani. Aceste este comportamentul agresiv și netransparent în care traim.

Ordonanța de Clasare dată de Procurorul Cotelnic Alexandru fără să permită accesul la dosarul penal. Oare de ce?

Ordonanta de Clasare I – Primarul Orasului Buftea – Gheorghe Pistol

Menținerea Ordonanței de Clasare dată de Prim-Procurorul Cicoș Cosmin și respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulate fără a permite accesul la dosar în conformitate cu Codul de Procedură Penală, Art. 81 (Drepturile persoanei vătămate) e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii.

Drepturile persoanei vătămate

Art. 81. – În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
f) dreptul de a fi ascultată;
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine ori nu poate comunica în limba română;
___________
Litera g^1) a fost introdusă prin punctul 45. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
j) alte drepturi prevăzute de lege.
(2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 46. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

Ordonanta de Clasare II – Primarul Orasului Buftea – Gheorghe Pistol.PDF

Infracţiuni de serviciu
Art. 296

Purtarea abuzivă
(1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
(2) Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

Infracţiuni de serviciu
Art. 297

Abuzul în serviciu
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Infracţiuni de serviciu
Art. 301

Conflictul de interese
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.

Falsuri în înscrisuri
Art. 320

Falsul material în înscrisuri oficiale
(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.
(4) Tentativa se pedepseşte.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Art. 16. – Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Art. 1. – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Art. 3. – Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Art. 6. – (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public

Art. 15. – (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.

Art. 16. – Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.

Art. 17. – (1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
(2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.

Art. 18. – (1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
(4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.

Art. 19. – (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.
(3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.

Art. 20. – Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.

Vezi și

creta-tabla

De la ziare la lucrări de reparații și igenizări. Vezi despre ce firmă este vorba!

De curând pe portalul www.e-licitatie.ro au aparut două notificări de atribuire la cumpărari directe către …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *